Audit, accounting and reporting

 

for 2022     
      Audit2022
      Zvit_z_upravlinnya
      S0100114F1_Balans_2022
      S0100214F2_Zvіt_pro_fіnansovі_rezul'tati(v_tisyachah)_2022
      S0100310F3_Zvit_pro_ruh_groshovih_koshtiv(za_pryamim_metodom)2022
      S0104009F4_Zvіt_pro_vlasnij_kapіtal_2022
      S0105008F5_Primіtki_do_rіchnoї_zvіtnostі_2022

for 2021 
     Audit_ta_finzvit_2021
     Zvit_auditora_2021_35_43
     S0100114F1_Balans_2021
     S0100214F2_Zvіt_pro_fіnansovі_rezul'tati(v_tisyachah)_2021
     S0104009F4_Zvіt_pro_vlasnij_kapіtal_2021
     S0100310F3_Zvit_pro_ruh_groshovih_koshtiv(za_pryamim_metodom)2021
     S0105008F5_Primіtki_do_rіchnoї_zvіtnostі_2021
     S0106006F6_Dodatok_do_primіtok_do_rіchnoї_fіnansovoї_zvіtnostі_Іnformacіya_za_segmentami_2021

for 2020
      Audit_ta_finzvit
      Audit2020
      Zvit_z_upravlinnya
      S0104008F4_Zvіt_pro_vlasnij_kapіtal_2020
      S0100309F3_Zvit_pro_ruh_groshovih_koshtiv(za_pryamim_metodom)2020
      S0100213F2_Zvіt_pro_fіnansovі_rezul'tati(v_tisyachah)_2020
      S0100113F1_Balans_2020
      S0106005F6_Dodatok_do_primіtok_do_rіchnoї_fіnansovoї_zvіtnostі_Іnformacіya_za_segmentami_2020
      S0105007F5_Primіtki_do_rіchnoї_zvіtnostі_2020